Blicklicht VI I 2020 I Mischtechnik auf Holz I 29 x 29,5 cm