Blicklicht VII I 2020 I Mischtechnik auf Holz I 31 x 31,7 cm